Handelsbetingelser

 

Volt Distribution – Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed
1.1 Disse betingelser (”Betingelserne”) er gældende for enhver vare, software eller ydelse (”leverancen”), der leveres af Volt Distribution (”VD”), medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. Betingelserne gælder, uanset om Volt Distribution er hoved- eller underleverandør.
1.2 Kundens angivelse af særlige købs-, udbuds- eller andre vilkår anses ikke som en fravigelse af Betingelserne, medmindre Volt Distribution skriftligt har accepteret dette.
1.3 Betingelserne er delt i tre dele: del I indeholder generelle bestemmelser, som er gældende for enhver leverance, uanset arten heraf, del II indeholder supplerende bestemmelser, som i tillæg til del I er gældende for leverancer af software, mens del III indeholder supplerende bestemmelser for rådgivnings- og
konsulentydelser, som gælder i tillæg til del I.

DEL I: GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERANCER

2. Aftaleindgåelse
2.1 Alle tilbud fra Volt Distribution afgives under forbehold om mellemsalg og for, at varen kan fremskaffes fra VD’s underleverandør.
2.2 Medmindre andet er angivet i VD’s tilbud, er acceptfristen 30 (tredive) dage regnet fra tilbuddets datering.
3. Særskilte aftalevilkår
3.1 Kunden er bekendt med, at leverancen kan indeholde produkter eller software, som fra producentens side er underlagt særskilte vilkår, herunder eksempelvis licensbetingelser.
3.2 Kunden er forpligtet til at sætte sig ind i og overholde sådanne særskilte vilkår, herunder eventuelle begrænsninger heri, uanset om Kunden har indgået aftale direkte med producenten eller ej.
4. Tekniske oplysninger, vejledning, lovkrav mv.
4.1 Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen, belastningsevne, ydeevne, oppetid, svartid og lignende i produktbeskrivelser, brochurer, præsentationsmateriale fra Volt Distribution eller producenter m.v. er kun vejledende. VD’s oplysninger er kun bindende, hvis de er afgivet som en udtrykkelig skriftlig garanti fra VD’s side som et led i aftalen.
Volt Distribution – Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
4.2 Volt Distributions’s leverancer overholder VD bekendt de lovkrav, der gælder for sådanne i Danmark. Kunden er selv ansvarlig for at undersøge, hvorvidt Kundens konkrete anvendelse at leverancerne er lovlig.

5. Priser og betalingsbetingelser
5.1 Priserne er eksklusiv moms, men inklusiv dansk told og andre nationale afgifter.
5.2 Alle priser er af VD beregnet på grundlag af kendte indkøbspriser, valutakurser og danske afgifter mv. på datoen for tilbuddet.
5.3 Hvis valutakurser, afgifter eller andre priskomponenter, som VD ikke har direkte kontrol over, ændrer sig inden leveringstidspunktet, er VD berettiget til at forhøje prisen for leverancen med nettoeffekten af ændringerne.
5.4 Medmindre andet er skriftligt aftalt forfalder alle fakturaer netto kontant ved Kundens modtagelse.
5.5 Ved forsinket betaling er VD berettiget til at opkræve morarenter med 1,5 % per påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder på tilskrivningstidspunktet.
5.6 Ved manglende rettidig betaling er VD berettiget til uden varsel at indstille sine leverancer under Aftalen.
5.7 VD er berettiget til at kræve hel eller delvis forudbetaling eller sikkerhed for Kundens betaling.

6. Ejendomsforbehold
6.1 VD har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og gebyrer er betalt.

7. Levering og leveringstid
7.1 Levering sker ex Works København (INCOTERMS 2010) med mindre andet er skriftligt aftalt.
7.2 VD’s ydelser leveres på det tidspunkt, som er anført i tilbud eller efterfølgende angivet. Eventuelle leveringstidspunkter er anslåede og ikke bindende for VD, medmindre de udtrykkeligt er angivet som værende faste.
7.3 Ved væsentlig forsinkelse, som udelukkende skyldes VD’s forhold, er Kunden berettiget til at ophæve Aftalen, såfremt VD ikke har foretaget levering senest 30 hverdage efter at have modtaget Kundens skriftlige reklamation over forsinkelsen.
Side 3
Volt Distribution – Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
7.4 Vælger Kunden at ophæve Aftalen, er VD forpligtet til at tilbagebetale eventuelle forudbetalte beløb. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder gøre krav på erstatning, medmindre forsinkelsen skyldes VD’s groft uagtsomme eller forsætlige forhold.

8. Garanti og mangler
8.1 Volt Distribution yder ikke selvstændig garanti vedrørende produkter eller software omfattet af leverancen, men henviser til producenten heraf.
8.2 Kunden er forpligtet til straks ved leveringen at foretage en grundig undersøgelse af enhver leverance fra VD samt straks, og i alle tilfælde senest fem (5) dage efter at fejlen burde eller kunne være opdaget, at reklamere skriftligt overfor VD, såfremt leverancen ikke lever op til det aftalte. Reklamerer Kunden ikke rettidigt, fortabes reklamationsretten over for VD.
8.3 I tilfælde af mangler, herunder i relation til producentens garanti, bistår VD Kunden i overensstemmelse med VD’s til enhver tid gældende reklamationsprocedure. VD er berettiget til at ændre proceduren uden særskilt varsling herom.
8.4 VD er berettiget til efter eget valg enten at bytte den mangelfulde leverance med en mangelfri eller omarbejde/reparere leverancen eller på anden måde afhjælpe manglen. I så tilfælde kan Kunden ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
8.5 Såfremt Kunden har reklameret, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, for hvilken VD hæfter, skal Kunden betale VD for VD’s arbejde i overensstemmelse med VD’s til enhver tid gældende priser for den pågældende bistand.

9. Konfiguration
9.1 Efter Kundens anmodning herom kan VD tilbyde Kunden konfigurationsydelser i overensstemmelse med de til enhver tid gældende priser og producentens retningslinjer. Konfigurationsydelser, som udføres efter Kundens anvisninger eller specifikationer, og som ikke er i overensstemmelse med producentens retningslinjer, udføres alene på Kundens ansvar. VD giver ikke nogen separat garanti eller påtager sig noget ansvar for produkter konfigureret efter Kundens anvisninger.
9.2 Konfiguration henhører under rådgivnings- og konsulentydelser i Del III.

10. Kundens pligter
10.1 Kunden skal uopfordret bistå VD med alle oplysninger, som er nødvendige og relevante for leverancen af VD’s ydelser.
10.2 Kunden skal udpege én ansvarlig person, som er bemyndiget til at varetage kontakten med VD og herunder at indgå bindende aftaler på vegne af Kunden.
10.3 Vælger Kunden at ophæve leveranceaftalen, er Kunden forpligtet til at beholde det leverede og til at betale for dette, fratrukket et rimeligt af VD fastsat forholdsmæssigt afslag, medmindre Kunden godtgør, at det leverede heller ikke efter yderligere afhjælpning kan anvendes af Kunden til det aftalte formål. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder gøre krav på erstatning, medmindre Kunden dokumenterer, at manglerne skyldes
VD’s groft uagtsomme eller forsætlige forhold.

11. Hemmeligholdelse
11.1 Parterne er gensidigt forpligtede til at hemmeligholde enhver oplysning om hinanden, som har karakter af erhvervshemmeligheder og som ikke er alment kendte. Parterne er enige om, at oplysninger om hinandens priser og kunder altid falder ind under oplysninger, som har karakter af erhvervshemmeligheder.
11.2 Hemmeligholdelsesforpligtelsen gælder uden tidsbegrænsning og vedvarer efter at de øvrige dele af Aftalen er ophørt.

12. Persondata
12.1 Såfremt VD i forbindelse med sin udførelse af opgaver for Kunden skal arbejde med Kundens personhenførbare data, skal Parterne indgå en særskilt databehandleraftale.

13. Misligholdelse
13.1 En Part er berettiget til at ophæve leveranceaftalen, såfremt den anden Part væsentligt misligholder denne og misligholdelsen ikke afhjælpes indenfor 60 dage, dog bortset fra betalingsmisligholdelse, hvor afhjælpningsfristen er syv dage.
13.2 Uanset pkt. 13.1 er VD berettiget til at ophæve leveranceaftalen uden at Kunden gives en afhjælpningsfrist, såfremt ophævelsen sker i anledning af gentagen betalingsmisligholdelse.

14. Volt Distribution’s ansvar og ansvarsbegrænsning
14.1 Med de begrænsninger der er fastsat i Betingelserne, er Parterne erstatningsansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler.
14.2 Medmindre der foreligger grov uagtsomhed eller fortsæt fra VD’s side, er VD dog aldrig erstatningsansvarlig for økonomiske konsekvensstab, driftstab, manglende besparelser, mistet fortjeneste, goodwill, image, tab af data eller udgifter til genopbygning af data, intern tid forbrugt hos Kunden eller indirekte tab.
14.3 Volt Distribution er aldrig erstatningsansvarlig for formuetab som kan henføres til:
14.3.1 Mekanisk eller elektrisk svigt eller sammenbrud, herunder strømsvigt, samt nedbrud på eller svigt i telekommunikations- eller satellitsystemer, med mindre sådan svigt eller sammenbrud er en direkte følge af VD’s handling eller undladelse.
14.4 VD’s erstatningsansvar er endvidere under alle omstændigheder og uanset af graden af uagtsomhed begrænset til: I) hvis der er tale om salg af et produkt eller software: den aftale pris for produktet eller softwaren, eller II) hvis der er tale om konsulentydelser, det mindste af følgende beløb: 1) 50 % af det vederlag (excl. udlæg), som VD har modtaget for den ydelse eller mangel på samme som erstatningen vedrører eller 2) kr. 20.000.

15. Produktansvar
15.1 For produktansvar er VD alene ansvarlig efter de ufravigelige regler i produktansvarsloven og VD hæfter ikke for produktansvar på noget andet grundlag.
15.2 Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give meddelelse til VD, hvis Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.
15.3 Kunden skal friholde VD i den udstrækning VD pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller tab, som VD ikke hæfter for over for Kunden, herunder skade, som det leverede forårsager:
15.3.1 på fast ejendom eller løsøre, hvis skaden indtræffer, når det leverede er i Kundens besiddelse, eller
15.3.2 på produkter fremstillet af Kunden eller på produkter, i hvilke Kundens produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager på grund af det leverede.

Volt Distribution – Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

15.4 VD ifalder ikke erstatningsansvar for produktskader, med mindre VD har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

16. Force majeure og andre hindringer
16.1 VD er ikke ansvarlig over for Kunden, når der efter Aftalens indgåelse indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter VD’s opfyldelse af Aftalen. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være: krig, krigslignende situationer, mobilisering, revolution, oprør, civile optøjer og uroligheder, terrorisme lignende alvorlige forstyrrelser af freden, naturkatastrofer, strejker og lockouts, svigt hos underleverandører, edb-vira eller lignende, hacking, DoS- eller DDoS-angreb, spam eller anden unormal belastning af VD’s eller Kundens systemer, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som VD ikke har direkte kontrol over. Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændigheder indtræder, er VD efter eget valg berettiget til at udskyde leveringen af sine ydelser eller til ansvarsfrit at annullere Aftalen helt eller delvist.
16.1.1 Terrorisme er ulovlige handlinger rettet mod offentligheden – f.eks. en voldelig handling eller farlig udbredelse af biologiske eller kemiske stoffer, som sker med det formål at påvirke politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for at sprede frygt.
16.2 Såfremt de i pkt. 16.1 nævnte forhold vedvarer i over 60 dage kan hver af Parterne annullere aftalen uden at ifalde ansvar.

17. Markedsføring
17.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt, er VD i sin markedsføring, herunder på sit website, berettiget til at anføre at VD har leveret produkter til Kunden, herunder med en kort case story og anvendelse af Kundens logo. Markedsføringen skal være loyal over for Kunden og overholde hemmeligholdelsesforpligtelsen i pkt. 11.

18. Eksportrestriktioner
18.1 Kunden er bekendt med, at visse produkter, software og teknologi kan være underlagt nationale og internationale eksportrestriktioner og derfor ikke må reeksporteres eller importeres i visse lande og er forpligtet til at sætte sig ind i disse regler i alle tilfælde, hvor en leverance eksporteres, reeksporteres eller på anden måde anvendes udenfor Danmark, samt Sverige, Norge, Grønland og Færøerne.
18.2 Kunden må hverken direkte eller indirekte uden forudgående godkendelse fra producenten eller relevante myndigheder eksportere, reeksportere eller videreformidle produkter, software eller teknologi leveret af VD til noget land underlagt handelsembargo af U.S. eller til nogen person/borger eller land eller til nogen person eller individ oprettet på "Entity List" eller "Denied Persons List" varetaget af det amerikanske handelskammer (U.S. Department of Commerce) eller listen "Specifically Designated Nationals and Blocked Persons" varetaget af
U.S. Department of Treasury eller anden lignende europæisk eller lokal lovgivning.
18.3 Derudover må ingen produkter, software eller teknologi leveret af VD blive eksporteret, reeksporteret eller videreformidlet til nogen, der er involveret i aktiviteter relateret til masseødelæggelsesvåben. Disse aktiviteter inkluderer, men er ikke begrænset til, aktiviteter relateret til: (1) design, udvikling, produktion eller brug af nukleare materialer, atomfaciliteter, atomvåben; (2) design, udvikling, produktion eller brug af missiler eller support af missile projekter; og (3) design, udvikling, produktion eller brug af kemiske eller biologiske våben.
18.4 Kunden skal uden begrænsninger skadesløs holde VD for enhver konsekvens af Kundens overtrædelse af bestemmelsen i dette punkt 18, herunder betale eventuelle bøder og erstatningsbeløb, som måtte blive pålagt VD i anledning af overtrædelsen. Derudover skal Kunden svare erstatning efter dansk rets almindelige regler, idet Parterne er enige om, at tab af goodwill og forbrug af intern tid hos VD i denne forbindelse henregnes til direkte tab.

19. Tvister
19.1 Tvister mellem Parterne, som ikke kan løses i mindelighed, behandles efter dansk ret med Københavns Byret som rette værneting. Lovvalgsreglen omfatter ikke dansk rets internationale privatretlige regler eller andre regler, som fører til anvendelsen af andet end dansk ret.
19.2 VD er uanset ovenstående berettiget til at anlægge sag, herunder om manglende betaling, ved retten i den retskreds, hvori Kunden driver sin virksomhed.

DEL II: BETINGELSER FOR SOFTWARE

I tillæg til DEL I gælder følgende for software (supplerende bestemmelser):

20. Licensbetingelser
20.1 Brugen af softwaren er underlagt specifikke licensbetingelser, som har forrang for Parternes øvrige aftaler. Licensbetingelserne indeholder regler om brugsret, kopiering, ansvarsbegrænsninger mv.
20.2 Enhver brugsret er betinget af, at Kunden rettidigt betaler enhver forfalden licens- eller vedligeholdelsesafgift.

21. Yderligere ansvarsbegrænsninger
21.1 VD er ikke ansvarlig for skader, som skyldes fejl i standardsoftware leveret af tredjemand.

DEL III: BETINGELSER FOR RÅDGIVNINGS- OG KONSULENTYDELSER

I tillæg til DEL I gælder følgende for rådgivnings- og konsulentydelser (supplerende bestemmelser):

22. Volt Distribution’s rådgivnings– og konsulentydelser
22.1 VD yder alene rådgivning og konsulentbistand vedrørende sine leverancer, såfremt det er beskrevet i en særskilt aftale om levering af rådgivnings- og konsulentydelser, hvor ydelsernes omfang, priser og leveringstidspunkter er angivet.
22.2 Med mindre det af en sådan aftale fremgår, at VD skal levere et konkret resultat, skal VD alene levere bistand i form af arbejdstimer. VD er i sådanne tilfælde berettiget til sit vederlag, når arbejdstimerne er leveret.
22.3 VD er ikke ansvarlig for juridisk rådgivning, og Kunden opfordres til selv til i hvert enkelt tilfælde at undersøge hvorvidt de af VD anviste løsninger lovligt kan eller bør anvendes af Kunden i den leverede form.

23. Kundens supplerende pligter
23.1 VD har ret til vederlagsfrit at anvende lokaler og faciliteter hos Kunden i det omfang, det er nødvendigt for VD for at kunne levere de aftalte ydelser.
23.2 Kunden er forpligtet til at opretholde sædvanlige forsikringer, herunder driftstabsforsikring, for sin virksomhed, som omfatter Kundens anvendelse af VD’s ydelser.
23.3 Kunden skal sikre sig, at Kundens systemer og ressourcer lever op til de krav, som måtte være anført i VD’s ydelsesbeskrivelse som en forudsætning for
VD’s leverancer, samt de øvrige, rimelige krav, som VD måtte stille.

24. Volt Distribution’s vederlag
24.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt beregner VD sit vederlag for sine konsulentydelser efter medgået tid til VD’s sædvanligt gældende timepriser for den pågældende konsulentkategori eller til den pris, som VD normalt beregner sig for den pågældende ydelse.

25. Udlæg
25.1 Ud over sit vederlag, er VD berettiget til at få refunderet alle dokumenterede og rimelige udlæg, som VD har afholdt i forbindelse med udførelsen af opgaverne for Kunden, herunder til rejse- og transportomkostninger, fortæring, lokaleleje hos tredjemand mv.

26. Garantier
26.1 VD’s konsulentydelser frembringes af VD selv, herunder Volt Distribution’s underleverandører, og strider VD bekendt ikke mod tredjemands rettigheder.
26.2 VDs konsulentydelser udføres af kvalificeret personale.
26.3 VD yder ingen andre garantier.

27. Levering af ydelser
27.1 Såfremt en konsulentydelse ikke er aftalt som en resultatforpligtelse, anses indsatsen leveret i takt med at VD forbruger tid på ydelsen.
27.2 Ved forsinkelse der skyldes Kundens forhold, er VD berettiget til at udskyde leveringstiden i det omfang VD skønner dette nødvendigt. Såfremt VD som følge af Kundens forsinkelse ikke er i stand til at beskæftige ressourcer, skal Kunden betale for at disse har stået til rådighed efter den gældende timetakst. VD er dog forpligtet til loyalt at søge at beskæftige ressourcerne med arbejde for tredjemand.

28. Ændringer i Kundens system
28.1 Såfremt Kunden uden forudgående aftale med VD foretager ændringer i sit system eller kræver gennemført ændringer, som har betydning for VD’s ydelser, er VD berettiget til at kræve sig frigjort for de aftalte tidsplaner med virkning fra ændringstidspunktet og kræve sit vederlag forhøjet fra og med samme tidspunkt, hvis ændringerne medfører merarbejde for VD